ABDULLAH M. BAJAFFAR TRADING

SAEED BAJAFFAR am_bajafer@yahoo.com
(+966)126479395
(+966)126471976
P.O.BOX 24414 JEEDAH 21446 KSA