AHMAD ABDULLAH BASHMAIL

AHMAD ABDULLAH BASHMAIL ahmedbashmail@yahoo.com
+966-2-648 0487
056 489 5508
P.O.BOX 18303 JEDDAH KSA