AL-MAWASIM BASKET

SYUHAIB ABDULMUHAIMIN ALNAJJAR almawasim@hotmail.com
(+966)126274760
559893899 (+966)126274762
P.O.BOX 16778 JEDDAH 21474 KSA