ALKHALEEJIAH FOR ADVERTISING

QAISH ABDUL WAHAB ALHAMADI qais.alhammadi@alkhaleejiah.com
(+966)12-6510531
555588492
P.O.BOX 14699 JEDDAH 21434 KSA.