BIN GURSHAN TRADING EST.

SABAH ABDUL RAHEEM A. ALAAMR faisalsaleh198@yahoo.com
(+966)504590491
P.O.BOX 198 JEDDAH 21411 KSA.