EAST ARMS ENTERPRISES

MR. AYUB BIN HAMLAN ayoubham@yahoo.com
966-2-653 1248
+966-2-651 0114
P.O.BOX 101190 JEDDAH 21311 KSA