FISH TRADING EST.

KHALED ABDULLAH BUGSHAN
(+966)12-6141080
535043322 (+966)12-6140998
P.O.BOX 3803 JEDDAH 21481 KSA