KHALID ABDUL KARIM MOHAMMAD BAASHEN

KHALID ABDUL KARIM MOHAMMAD BAASHEN khalidedox@hotmail.com
96655558005
P.O.BOX 2645 JEDDAH 21461 KSA.