OMAR KASSEM ALESAYI MARKETING CO

SHAHBAZ J. BHATTI shahbaz@okam.com
-6684399
(+966)12-6649597
P.O.BOX 8680 JEDDAH KSA