RAMATAN STAR EST.

'HAYTHAM S. HAMMO hsh_hamo@hotmail.com
555533267
P.O.BOX 4803 MAKKAH 21955 KSA