SAMI AL-KATHIRI TRADING EST

ABDUL HALEEM MOHAMMED
+966-1-447 0035
+966-1-447 5122
P.O.BOX 21552 RIYADH 11485 KSA