SILAL AL-KHAIR EST.

SAMY ALI BASILIM s_basilim@hotmail.com
+966-2-642 0467
540200787 +966-2-644 6828
P.O.BOX 19955 JEDDAH 21445 KSA