SOLAIMAN ABD. HADI

SOLAIMAN ABD. HADI binhadis@gmail.com
+966-2-675 9614
0505 682 748 +966-2-675 1287
P.O.BOX 71294 JEDDAH 21587 KSA