FOR TRADING EST

IBRAHIM HAMZA ABUTAHER ibrabutahir@yahoo.com
(+966)12-6066235
P.O.BOX 15337 JEDDAH 21444 KSA.